Raportări în temeiul legislației unionale

1. Raportări în virtutea Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în calitate de autoritate publică centrală pentru protecția mediului, are obligația de a raporta următoarele informații:

  • Raportarea integrată cu privire la acțiunile naționale de adaptare, la sprijinul financiar și tehnologic acordat țărilor în curs de dezvoltare, raportarea integrată cu privire la politicile și măsurile în domeniul gazelor cu efect de seră și cu privire la prognoze, raportarea privind Sistemele Uniunii și sistemele naționale pentru politici, măsuri și prognoze și la veniturile din licitații.

Astfel, până la 15 martie 2021 și, ulterior, la fiecare doi ani, statele membre raportează Comisiei informații privind planificarea și strategiile naționale proprii de adaptare la schimbările climatice, descriind acțiunile puse în aplicare și planificate pentru a facilita adaptarea la schimbările climatice, inclusiv informațiile specificate în partea 1 din anexa VIII și în conformitate cu cerințele de raportare convenite în cadrul UNFCCC și al Acordului de la Paris.

Până la 31 iulie 2021 și, ulterior, în fiecare an (anul X), statele membre prezintă Comisiei informații cu privire la utilizarea veniturilor generate de statul membru respectiv prin licitarea certificatelor în temeiul articolului 10 alineatul (1) și al articolului 3d alineatul (1) sau (2) din Directiva 2003/87/CE, inclusiv informațiile specificate în partea 3 din anexa VIII.

Până la 30 septembrie 2021 și, ulterior, în fiecare an (anul X), statele membre prezintă Comisiei informații cu privire la sprijinul acordat țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv informațiile specificate în partea 2 din anexa VIII și în conformitate cu cerințele de raportare relevante convenite în cadrul CCONUSC și al Acordului de la Paris. (4) Statele membre pun la dispoziția publicului rapoartele prezentate Comisiei în temeiul prezentului articol, cu excepția informațiilor specificate în partea 2 litera (b) din anexa VIII.

Până la 15 martie 2021 și, ulterior, la fiecare doi ani, statele membre prezintă Comisiei informații cu privire la:

  • propriile politici și măsuri sau grupuri de măsuri naționale, astfel cum se prevede în anexa VI;
  • propriile prognoze naționale referitoare la emisiile antropice de către surse și absorbțiile de către absorbanți de gaze cu efect de seră, defalcate pe gazele sau grupele de gaze (hidrofluorocarburi și perfluorocarburi) enumerate în anexa V partea 2. Prognozele naționale țin seama de toate politicile și măsurile adoptate la nivelul Uniunii și cuprind informațiile stabilite în anexa VII;
  • acte de punere în aplicare pentru a stabili structura, formatul și procedura de transmitere a informațiilor legate de sistemele naționale și de sistemele de la nivelul Uniunii pentru politici, măsuri și prognoze în temeiul alineatelor (1) și (2) din articolul 39 și articolul 18, adoptate de către Comisie, asistată de Comitetul privind schimbările climatice menționat la articolul 44 alineatul (1) litera (a);

Totodată, informațiile raportate în baza art. 19 alin. 1 din Regulamentul (UE) 2018/1999 sunt prezentate și pe pagina web Climate – ADAPT (Platforma realizată în baza parteneriatului dintre Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu), disponibilă aici.

Informațiile privind raportările realizate de către MMAP în baza Regulamentului 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, la 15 martie 2023 sunt:

  • Proiecții Naționale privind emisiile antropice de gaze cu efect de seră, conform Articolului 18(1)(b) în baza Regulamentului de Guvernanță și conform Articolului 38 al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1208 al Comisiei privind structura, formatul, procedurile de transmitere și revizuirea informațiilor raportate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 749/2014 al Comisiei, Anexa XXV.
  • Sistemul Național pentru Politici, Măsuri și Prognoze, conform Articolului 39(3) în baza  Regulamentului de Guvernanță și conform articolului 36 al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1208 al Comisiei privind structura, formatul, procedurile de transmitere și revizuirea informațiilor raportate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 749/2014 al Comisiei, Anexa XXIII.
  • Rapoartele naționale intermediare integrate privind energia și clima conform Articolului 17(2)(a), (c) and (e); Articolului 18(1)(a); Articolului 20(b); Articolului 21(b) and (c) în baza Regulamentului de Guvernanță și a  Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1208 al Comisiei privind structura, formatul, procedurile de transmitere și revizuirea informațiilor raportate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 749/2014 al Comisiei, Anexa XXIV și Regulamentul de Punere în aplicare (UE) 2022/2299 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește structura, formatul, detaliile tehnice și procedurile pentru rapoartele naționale intermediare integrate privind energia și clima, Anexa IX – XIV.
  • Progresul privind obiective, ținte și contribuții pe componenta decarbonizare/ adaptare, conform Articolului 4(a)(1), Articolului 17(2)(d) în baza Regulamentului de Guvernanță și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/2299 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește structura, formatul, detaliile tehnice și procedurile pentru rapoartele naționale intermediare integrate privind energia și clima, Anexa III.
  • Politici și Planuri Naționale privind adaptarea la schimbările climatice, conform Articolului19(1) în baza Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1208 al Comisiei privind structura, formatul, procedurile de transmitere și revizuirea informațiilor raportate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 749/2014 al Comisiei, Anexa I.

Acestea sunt disponibile la https://reportnet.europa.eu/public/country/RO

 

2. Raportări în virtutea Regulamentului (UE) nr. 525/2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

Regulamentul (UE) nr. 525/2013 privind mecanismul de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră a fost cadrul relevant până la 1 ianuarie 2021, însă principalele sale dispoziții de raportare se aplică în continuare pentru raportarea pentru anii 2019 și 2020, care are loc în 2021 și, respectiv, 2022.