Proiecte PO DCA

Standarde și indicatori de performanță pentru evaluarea capacității instituționale în sistemul național de protecția mediului – SIPEVAL” SMIS 32682

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a derulat în perioada septembrie 2013 - noiembrie 2015 proiectul “Standarde și indicatori de performanță pentru evaluarea capacității instituționale în sistemul național de protecția a mediului – SIPEVAL” SMIS 32682 ce a avut ca obiectiv general îmbunătățirea durabilă a capacității de responsabilizare a instituțiilor din sistemul național de protecție a mediului din România.

În cadrul proiectului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat studii, cercetări, analize, o metodologie de evaluare și raportare pentru întregul sistem de protecție a mediului, precum și procedurile aferente acesteia.

Pe întreaga perioadă a proiectului au fost monitorizați indicatorii de rezultat astfel că, la finalizarea proiectului,  95% dintre instituţiile publice din sistemul de protecţie a mediului au fost formate în realizarea rapoartelor anuale de activitate conform Legii nr. 544/2001 și 98 instituţii publice din sistemul naţional de protecţie a mediului au fost formate în redactarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare.

Proiectul “Standarde și indicatori de performanță pentru evaluarea capacității instituționale în sistemul național de protecția mediului – SIPEVAL” Cod SMIS: 32682, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 a avut o valoare totală eligibilă (fără TVA) de 1.906.353,00 lei, din care: 1.620.400,05 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European şi 285.952,95 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

REZULTATE

Studiul privind responsabilitățile care revin sistemului național de protecție a mediului din România, în raport cu cadrul politicilor naționale și comunitare, în vederea identificării obligațiilor de raportare și a performanțelor de care trebuie să fie responsabil sistemul de protecție a mediului.

Studiul identifică obligațiile de raportare de la unitățile din sistemul de mediu către organisme și instituții europene, alte instituții din România sau între unitățile care fac parte din grupul țintă, studiul indică faptul că au fost consultați actorii și au fost folosite și identificate obligațiile raportate de aceștia ca fiind obligatorii. Au fost analizate procesele prin care aceste obligații de informare sunt construire și raportate anual. Aici au fost analizate funcțiunile instituțiilor implicate, analizându-se modul  în care procesul de colectare a datelor și comunicare intra și inter-instituțional, respectă anumite condiții de calitate și performanță, permițând realizarea Raportării în timp și în bune condiții.

Studiu de evaluare a necesităţilor de formare

prin acest studiu se urmărește nivelului actual al cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor  angajaţilor din sistemul naţional de protecţie a mediului în ceea ce priveşte activitatea de raportare şi de evaluare, în raport cu nivelul cerut pentru corecta îndeplinire a responsabilităţilor care revin sistemului naţional de protecţie a mediului, aşa cum rezultă din Studiul privind responsabilităţile.

Studiul de cercetare privind descrierile de standarde pe subdomenii de activitate și proiectare de indicatori de performanță

cuprinde descrierea cadrului legal în care structurile activează, definirea setului de indicatori pentru activitatea administrativă și indicatori specifici de performanță, corelați cu standardele de calitate minimale pentru acești indicatori;

seturile de indicatori și standarde sunt descrise detaliat, cuprinzând definirea acestora, unitatea de măsură, structurile responsabile cu colectarea, perioada de timp în care aceștia sunt monitorizați,  structura responsabilă cu evaluarea și principalele documente în care aceștia sunt agregați.

 Metodologia de evaluare și raportare pentru întregul sistem de protecție a mediului și procedurile aferente metodologiei de evaluare și raportare

stabilește un set unitar de reguli, instrumente, metode pentru a realiza procesele de monitorizare și evaluare în vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare ale sistemului de protecție a mediului din România.

oferă sprijin în ceea ce privește atribuțiile de formulare, elaborare, implementare a politicilor publice și ale altor atribuții din sfera de activitate a sistemului de protecție a mediului.

Proiectul contribuie la:

îmbunătăţirea conţinutului rapoartelor prin instruirea funcţionarilor publici implicaţi în activitatea de pregătire de rapoarte și a funcţionarilor publici de conducere care iau decizii pe baza conţinutului rapoartelor;

creşterea calităţii evaluării eficacităţii instituțiilor şi o mai mare responsabilizare faţă de  contribuţia la fixarea de obiective strategice.

La nivel naţional, realizarea acestui proiect contribuie la asigurarea informaţiilor necesare în activitatea de planificare, monitorizare şi la creşterea capacităţii de evaluare, de folosire a feedback-ului şi a lecţiilor învăţate din experienţele anterioare, instrumente care vor putea fi utilizate la realizarea unui Planul Strategic Instituţional al întregului sistem de protecţia mediului din România.

La nivel instituţional, implementarea acestui proiect constituie una dintre activităţile pe care Direcţia Resurse Umane şi le-a propus pentru realizarea obiectivelor din Planul Strategic Instituţional al ministerului.

La nivel regional, implementarea proiectului contribuie la îndeplinirea recomandărilor din Rapoartele de ţară ale Comisiei Europene.

 

Durata de implementare: 26 luni

Echipa de implementare:    Cristina Elena DUMITRESCU – manager de proiect

                                                Adriana CALU – manager asistent

                                                Nicoleta POPESCU – responsabil financiar