CHE Cerna-Motru-Tismana, Etapa a II-a

Urmare solicitării SPEEH Hidroelectrica SA nr. 10052/26.01.2023, înregistrată la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) cu nr. R/2219/26.01.2023 și a completărilor transmise cu adresa  nr.14215/03.02.2023, înregistrată la MMAP cu nr. R/3451/06.02.2023, având ca obiect solicitarea de exceptare de la aplicarea prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului pentru proiectul „Creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile prin finalizarea lucrărilor și asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la Complexul hidrotehnic și energetic Cerna-Motru-Tismana, Etapa a II-a”,  în urma analizei motivelor care stau la baza solicitării și documentelor atașate acesteia (Notificare, Certificatul de urbanism nr. 86/13.10.2021 emis de Consiliul Județean Gorj în scopul continuării lucrărilor- etapa a-II-a,  Regularizare râu Tismana aval de CHE Tismana aval și anexe, CHE Cerna-Motru-Tismana, Certificatul de urbanism nr. 2/19.01.2023 emis de Primăria Comunei Peștișani în scopul continuării lucrărilor etapa a-II-a, Baraj Vâja, CHE Cerna-Motru-Tismana), comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 292/2018,  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de autoritate centrală pentru protecția mediului, decide exceptarea parțială de la aplicarea prevederilor actului normativ menționat, respectiv exceptarea de la aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) – (9) din Lege, și  art. 9-13, art. 14 alin. (1) lit. b, art. 16 alin.(1) lit. c) și d) alin.(2) și alin.(3) din Anexa 5 – PROCEDURA de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private a legii, pentru proiectul Creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile prin finalizarea lucrărilor și asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la Complexul hidrotehnic și energetic Cerna-Motru-Tismana, Etapa a II-a. Consultarea publicului se va desfășura conform prevederilor art. 16 din actul normativ menționat mai sus, iar dezbaterea publică se va organiza la solicitarea publicului interesat.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția  publicului spre informare, motivele și   documentele care au stat la baza luării deciziei:

MMAP a notificat Comisia Europeană în conformitate cu cerințele Directivei 2011/92/UE transpusă în legislația națională prin Legea nr. 292/2018