AHE Pascani

Urmare adresei SPEEH Hidroelectrica SA nr. 10029/26.01.2023, înregistrată în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. R/2213/26.01.2023, având ca obiect solicitarea de exceptare de la aplicarea prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului pentru proiectul ”Creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile prin finalizarea lucrărilor și asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la Amenajarea Hidroenergetică Pașcani pe râul Siret”,  în urma analizei motivelor care stau la baza solicitării, a documentelor atașate (notificare, plan de situație, plan de încadrare în zonă) și a completărilor transmise cu adresa nr. 16998/09.02.2023, înregistrată în cadrul MMAP cu nr. R/3865/09.02.2023, comunicăm următoarele:
 
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 292/2018, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de autoritate centrală pentru protecția mediului, a decis exceptarea parțială de la aplicarea prevederilor actului normativ menționat, respectiv exceptarea de la aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) – (9) din lege și de la art. 9-13, art. 14 alin. (1) lit. b, art. 16 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și alin. (3) din Anexa 5 – PROCEDURA de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private a legii, pentru proiectul ”Creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile prin finalizarea lucrărilor și asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la Amenajarea Hidroenergetică Pașcani pe râul Siret”. Consultarea publicului se va desfășura conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 292/2018, iar dezbaterea publică se va organiza la solicitarea publicului interesat.
 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția  publicului spre informare motivele și documentele care au stat la baza luării deciziei:
MMAP a notificat Comisia Europeană cu privire la decizia de exceptare parțială în conformitate cu cerințele Directivei 2011/92/UE, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 292/2018.”