AHE Cosmești Movileni

[04.12.2023]

Ca urmare a solicitării SPEE cu nr. 10056/26.01.2023 și a completărilor transmise prin adresa nr. 86811/03.10.2023, înregistrate în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. R/2217/26.01.2023 și nr. R/31900/09.10.2023, având ca obiect solicitarea de exceptare de la aplicarea prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului pentru proiectul privind ”Creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile prin finalizarea lucrărilor și asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sectorul Cosmești – Movileni”, în urma analizei motivelor care stau la baza solicitării și documentelor atașate (Notificare, Certificatul de urbanism nr. 09/1371/30.06.2023 emis de Consiliul Județean Galați și planurile anexă, anexe cu obiectivele de conservare specifice), vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 292/2018, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de autoritate centrală pentru protecția mediului, decide exceptarea parțială de la aplicarea prevederilor actului normativ menționat, respectiv exceptarea de la aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) – (9) din lege și de la art. 9-13, art. 14 alin. (1) lit. b, art. 16 alin.(1) lit. c) și d), alin. (2) și alin. (3) din Anexa 5 – PROCEDURA de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private a legii, pentru proiectul privind ”Creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile prin finalizarea lucrărilor și asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sectorul Cosmești – Movileni”. Consultarea publicului se va desfășura conform prevederilor art. 16 din actul normativ menționat mai sus, iar dezbaterea publică se va organiza la solicitarea publicului interesat.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția  publicului spre informare motivele și documentele care au stat la baza luării deciziei:

•              Motivele care au stat la baza luării deciziei

•              Îndrumar

•              Formulare Notificare (lb. română și lb. engleză) aplicare art. 3 Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (Conventia Espoo)

•              Documente transmise de SPEEH Hidroelectrica

                -  Cerere exceptare

                -  Notificare

                - CU nr. 9/30.06.2023

                - Plan nr. 1

                - Plan nr. 2

                - Obiective de conservare_ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior

                - Obiective de conservare_ROSCI0071 Lunca Siretului Inferior

MMAP a notificat Comisia Europeană în conformitate cu cerințele Directivei 2011/92/UE transpusă în legislația națională prin Legea nr. 292/2018.