Versiunile preliminare ale Planurilor de Management al Riscului la Inundații (PMRI) reactualizate, realizate în cadrul proiectului RO-FLOODS, se află în consultare publică

Data publicarii : 30 Sep 2022

Planurile de Management al Riscului la Inundații reactualizate, în versiune preliminară, se află în consultare publică și sunt puse la dispoziția oricărei persoane interesate pe site-ul proiectului - www.inundatii.ro, accesând  https://inundatii.ro/resurse/.

Aceste planuri sunt elaborate pentru perioada 2022-2027, la nivelul fiecărei Administrații Bazinale de Apă, precum și a Fluviului Dunărea (12 PMRI), pentru Ciclul II de implementare a Directivei Inundații și conțin combinații de măsuri structurale/nestructurale, măsuri verzi și de punere în siguranță a infrastructurii, bazate pe scenarii care iau în considerare impactul schimbărilor climatice și efectul acestora asupra reducerii riscului la inundații. De asemenea, măsurile au fost prioritizate pe baza analizei cost-beneficiu și analiză multicriterială, conform metodologiilor realizate în cadrul proiectului.

În procesul de reactualizare a Planurilor de management ale riscului la inundații, un rol deosebit de important îl au comentariile și observațiile primite din partea publicului și, în acest sens, este pusă la dispoziție adresa de  e-mail contact-directivainundatii@inundatii.ro.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de lider de proiect, și Administrația Națională „Apele Române”, în calitate de partener, derulează Proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații - RO-FLOODS”,  cod SIPOCA 734 / cod MySMIS 130033.

Proiectul are ca scop reactualizarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații pentru perioada 2022-2027, de la nivelul tuturor celor 11 Administrații Bazinale de Apă, precum și a Fluviului Dunărea. Realizarea acestor Planuri se face în corelare cu Planurile de Management al Bazinelor Hidrografice realizate conform Directivei Cadru Apă, oferind, în acest fel, o viziune integrativă, care va fi transpusă și la nivelul districtului hidrografic al bazinului Dunării.

Mai multe informații puteți găsi accesând www.inundatii.ro.

Sinteza PMRI varianta preliminara

3.7.1.PMRI_actualizat_ciclul II_ ABA Arges Vedea_versiune preliminara

3.7.2.PMRI_actualizat_ciclul II_ ABA Crisuri_versiune preliminara

3.7.3.PMRI_actualizat_ciclul II_ ABA Olt_versiune preliminara

3.7.4.PMRI_actualizat_ciclul II_ ABA Prut Barlad_versiune preliminara

3.7.5.PMRI_actualizat_ciclul II_ ABA Siret_versiune preliminara

3.7.6.PMRI_actualizat_ciclul II_ABA Banat_versiune preliminara

3.7.7.PMRI_actualizat_ciclul II_ABA Buzau Ialomita_versiune preliminara

3.7.8.PMRI_actualizat_ciclul II_ABA Dobrogea Litoral_verisune preliminara 

3.7.9.PMRI_actualizat_ciclul II_ABA Jiu_verisune preliminara

3.7.10.PMRI_actualizat_ciclul II_ABA Mures_versiune preliminara

3.7.11.PMRI_actualizat_ciclul II_ABA Somes Tisa_versiune preliminara

3.7.12.PMRI_actualizat_ciclul II_fl Dunarea_versiune preliminara

Informaţii suplimentare:

Proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații - RO-FLOODS ” cod SIPOCA 734 / cod MySMIS 130033. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectiv specific Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului este de 139.996.000 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 118.548.329,16 lei, iar cofinanțarea eligibilă este de 21.447.670,84 lei. Perioada de implementare este de 36 de luni.

Proiectul are ca scop elaborarea celui de-al doilea ciclu de Planuri de Management al Riscului la Inundații pentru perioada 2022-2027.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă fundamentarea și sprijinirea măsurilor de implementare ce vizează adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane necesare îndeplinirii obligațiilor asumate prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile și completările ulterioare, a H.G. 846/2010 privind aprobarea Strategiei Naționale de Management al Riscului la inundații pe termen mediu și lung, precum și conformarea cu cerințele Directivei 2007/60/EC privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații în scopul consolidării capacității autorităților și instituțiilor publice din domeniul gopodăririi apelor și al managementului riscului la inundații.

După finalizarea perioadei de implementare a proiectului, autoritățile și instituțiile publice vor putea utiliza portalul GIS care conține Hărțile de risc și de hazard la inundații, Planurile de Management al Riscului la Inundații reactualizate, la nivel de Administrație Bazinală de Apă, cât și Proiectele Integrate Majore și alte informații relevante pentru ciclul II de implementare al Directivei Inundații. Menționăm că activitatea de informare și consultare a publicului larg reprezintă o cerință a Directivei Inundații, acesta fiind permanent informat cu privire la riscul potențial la inundații și cu stadiul implementării măsurilor propuse pentru reducerea riscurilor la inundații.”