AHE Surduc Siriu

Data publicarii : 28 Mar 2023

Urmare solicitării SPEEH Hidroelectrica SA nr. 10058/26.01.2023, înregistrată la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) cu nr. R/2218/26.01.2023 și a completărilor transmise cu adresa  nr.17141/09.02.2023 și cu adresa nr 32270/20.03.2023 înregistrate la MMAP cu nr. R/3905/10.02.2023 și cu nr R/8362 /21.03.2023 , având ca obiect solicitarea de exceptare de la aplicarea prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului pentru proiectul „Creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile prin finalizarea lucrărilor și asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la Amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu”,  în urma analizei motivelor care stau la baza solicitării și documentelor atașate acesteia ((Notificare, adresa nr. 989/07.02.2023 emisă de Primăria comunei Zagon, județul Covasna, adresa nr. 5550/17.03.2023 emisă de Consiliul Județean Buzău), comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 292/2018,  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de autoritate centrală pentru protecția mediului, decide exceptarea parțială de la aplicarea prevederilor actului normativ menționat, respectiv exceptarea de la aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) – (9) din Lege, și  art. 9-13, art. 14 alin. (1) lit. b, art. 16 alin.(1) lit. c) și d) alin.(2) și alin.(3) din Anexa 5 – PROCEDURA de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private a legii, pentru proiectul Creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile prin finalizarea lucrărilor și asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la Amenajarea Hidroenergetică Surduc-Siriu”. Consultarea publicului se va desfășura conform prevederilor art. 16 din actul normativ menționat mai sus, iar dezbaterea publică se va organiza la solicitarea publicului interesat.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția  publicului spre informare, motivele și   documentele care au stat la baza luării deciziei:

MMAP a notificat Comisia Europeană în conformitate cu cerințele Directivei 2011/92/UE transpusă în legislația națională prin Legea nr. 292/2018.