AHE Livezeni-Bumbesti

Data publicarii : 28 Mar 2023

Urmare adresei SPEEH Hidroelectrica SA nr. 10047/26.01.2022 și a completărilor ulterioare cu nr. 31571/16.03.2023, înregistrate în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. R/2212/26.01.2023 și nr. R/8202/20.03.2023, având ca obiect solicitarea de exceptare de la aplicarea prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului pentru proiectul privind ”Creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile prin finalizarea lucrărilor și asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești”, în urma analizei motivelor care stau la baza solicitării și documentelor atașate (Notificare, Certificatele de urbanism nr. 314/25.08.2022 emis de Consiliul Județean Hunedoara și planurile anexă, nr. 68/18.08.2021 emis de Consiliul Județean Gorj, nr. 105/30.06.2022 emis de UAT Bumbești Jiu, județul Gorj și planurile anexă și nr. 37/31.10.2022 emis de Orașul Aninoasa, județul Hunedoara și planurile anexă, anexe cu obiectivele de conservare specifice), comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 292/2018, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de autoritate centrală pentru protecția mediului, decide exceptarea parțială de la aplicarea prevederilor actului normativ menționat, respectiv exceptarea de la aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) – (9) din lege și de la art. 9-13, art. 14 alin. (1) lit. b, art. 16 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și alin. (3) din Anexa 5 – PROCEDURA de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private a legiipentru proiectul privind Creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile prin finalizarea lucrărilor și asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești”. Consultarea publicului se va desfășura conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 292/2018, iar dezbaterea publică se va organiza la solicitarea publicului interesat.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului spre informare motivele și documentele care au stat la baza luării deciziei:

MMAP a notificat Comisia Europeană în conformitate cu cerințele Directivei 2011/92/UE transpusă în legislația națională prin Legea nr. 292/2018.