Anunț

Data publicarii : 31 Jan 2024

În conformitate cu art. 43, alin. (5^2) din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, este definită componența Comisiei Patrimoniului Speologic, ca fiind formată din specialiști ai Institutului de Speologie "Emil Racoviță" al Academiei Române, ai Federației Române de Speologie și ai altor instituții și organizații naționale cu competențe în domeniul explorării, protecției și conservării patrimoniului speologic.

Instituțiile și organizațiile naționale cu competențe în domeniul explorării, protecției și conservării patrimoniului speologic- sunt reprezentate prin instituții de învățământ și/sau cercetare, federații și asociații reprezentative la nivel național cu activitate dovedită prin proiecte, studii, activități explorative de anvergură regională sau națională, personal calificat sau orice alte activități care justifică conservarea patrimoniului speologic.

În sensul definirii calității de specialist, aceasta este persoana cu capacitatea dovedită de a utiliza cunoștințe, abilități și capacități personale și metodologice în situații de muncă sau de studiu și pentru dezvoltarea profesională și personală.

Calitatea de specialist este dovedită prin Curriculum Vitae și alte documente care evidențiază cumulativ minim următoarele elementele:

 1. studii superioare și competențe în unul din domeniile biologie, ecologie, geologie, geografie, geomorfologie, hidrogeologie, paleontologie, arheologie, climatologie, protecția și conservarea mediului carstic și explorarea mediului subteran speologic;
 2. minim 5 ani experiență în unul din domeniile de mai sus;
 3. coordonarea/participarea în minim un proiect/studiu cu activități explorative, de cercetare și conservare a patrimoniului speologic;

În vederea selectării membrilor Comisiei Patrimoniului Speologic, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor solicită din partea Institutului de Speologie „Emil Racoviță”, Federației Române de Speologie și a altor instituții și organizații naționale cu competențe în domeniul explorării, protecției și conservării patrimoniului speologic desemnarea persoanelor reprezentative care îndeplinesc condițiile de mai sus. Fiecare instituție/organizație poate desemna un număr de minim 3 persoane, urmând ca Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin comisia desemnată, în baza criteriilor de evaluare, să selecteze componența membrilor Comisiei Patrimoniului Speologic.

Având în vedere cele expuse anterior, la sfârșitul lunii octombrie a fost postat pe site-ul MMAP Anunțul de selecție al membrilor Comisiei Patrimoniului Speologic (CPS). În perioada 16-17 noiembrie 2023, a avut loc întrunirea Comisiei de selecție a experților pentru a face parte din CPS, iar în data de 05.12.2023 au fost postate rezultatele finale ale selecției. În urma afișării rezultatelor, s-a primit o contestație care a fost soluționată în data de 22.01.2024. Astfel, conform rezultatelor finale, pentru reorganizarea CPS, a mai rămas vacantă o poziție pentru Federația Română de Speologie.

Urmare a acestora invităm Federația Română de Speologie, să desemneze un reprezentant care să îndeplinească criteriile de selecție anexate prezentului Anunț.

Depunerea propunerilor pentru componența membrilor Comisiei Patrimoniului Speologic se va face în plic sigilat până la data de 6 februarie 2024, ora 16.00, la registratura MMAP din Bd. Libertății nr. 12, Sector 5, București.

Condițiile de eligibilitate și criteriile de evaluare a candidaților sunt anexate prezentului Anunț.


DIRECTOR GENERAL

Daniela DRĂCEA

Direcția Generală Biodiversitate

 

 

CONDIȚII  DE ELIGIBILITATE ȘI CRITERII DE EVALUARE

care trebuie îndeplinite de candidații la poziția de membru al Comisiei Patrimoniului Speologic

 

 1. Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

     a) este persoană fizică, membru al unei instituții/organizații enumerate în art. 43, alin. (5^2) din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea               habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

 • se probează printr-o adresă, semnată și ștampilată, din partea conducătorului instituției/organizației care îl nominalizează.

      b) nu se încadrează într-una din situațiile de mai jos:

 1. se află în situația conflictului de interese, așa cum este el definit prin legislația în vigoare;
 2. a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o instanță de judecată sau a fost subiectul unui proces pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale.
 • se probează printr-o declarație pe propria răspundere din care reiese asumarea celor de mai sus;

     ​c) demonstrează capacitatea de expert în unul din domeniile biologie, ecologie, geologie, geografie, geomorfologie, hidrogeologie, paleontologie, arheologie, climatologie,             protecția și conservarea mediului carstic și explorarea mediului subteran speologic.

 • se probează prin diploma de licență/certificatul pentru unul din domeniile enumerate;
 • demonstrarea experienței prin prezentarea recomandărilor/adeverințelor primite din partea coordonatorului/reprezentantului legal referitor la proiecte/studii/activități explorative, cercetare și conservare a patrimoniului speologic;

      BCriteriile de evaluare a candidaților propuși

Nr.

crt.

Criteriul

Punctaj

Max

1

  Vechimea în domeniu

30

 

       a) 5-7 ani

5

 

       b) 8-10 ani

10

 

       c) 11-15 ani

20

 

       d) Peste 15 ani

30

2

  Capacitatea de specialist

 

 

  2. Numărul proiectelor/studiilor cu activități explorative, de cercetare și conservare a patrimoniului speologic

70

 

      a) 2-4 proiecte/studii cu activități explorative de cercetare și conservare a patrimoniului speologic

20

 

      b) 5-7 proiecte/ studii cu activități explorative, cercetare și conservare a patrimoniului speologic

30

 

 

 

 

 

       c) 8- 10 proiecte/ studii cu activități explorative, cercetare și conservare a patrimoniului speologic

50

 

     d) peste 10 proiecte/ studii cu activități explorative, cercetare și conservare patrimoniului speologic

70

 

TOTAL

100

 

NOTĂ:

 1. Dosarele depuse peste termenul limită precizat în anunț se returnează fără a fi evaluate, fiind excluse de la selecție.
 2. Dosarele incomplete, care nu cuprind toate documentele specificate la ”condițiile de eligibilitate” sunt excluse de la selecție.
 3. Pentru selecție, candidații trebuie să obțină punctajul minim de 30 puncte.
 4. În cazul în care mai mulți candidați obțin același punctaj, selecția se va realiza în funcție de punctajul mai mare la criteriul nr. 2.
 5. Toate documentele trebuie redactate în limba română.