MMAP în calitate de lider, în parteneriat cu ANPM, GNM, ANANP și Universitatea București, implementeaza proiectul „Consolidarea capacității instituționale pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul schimbărilor climatice și adaptarea la efectele schimbărilor climatice”, cod SIPOCA 610

Data publicarii : 16 Nov 2022

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) în calitate de lider, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), Garda Națională de Mediu (GNM), Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și Universitatea București, implementeaza proiectul „Consolidarea capacității instituționale pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul schimbărilor climatice și adaptarea la efectele schimbărilor climatice”, cod SIPOCA 610, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente,  pe o perioada de 30 de luni.

In cadrul proiectului „Consolidarea capacității instituționale pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul schimbărilor climatice și adaptarea la efectele schimbărilor climatice”, au fost derulate activitati, respectiv, o serie de studii/livrabile.

A1. ”Analiza cadrului legislativ, a mecanismelor de coordonare si monitorizare referitoare la schimbarile climatice si adaptarea la efectele riscurilor climatice”

A1.1_Raport Final - Studiu - “Realizarea analizei cadrului legislativ național și European actual, precum si a mecanismelor de coordonare și monitorizare în domeniul schimbarilor climatice pe direcția de acțiune adaptarea la schimbările climatice, inclusiv evidențierea stadiului actual al măsurilor de adaptare propuse și aplicate”

A2. “Realizarea unui studiu privind evaluarea impactului potenţial al fenomenelor de risc climatic asupra unor sectoare cheie vulnerabile şi populaţiei (calitatea aerului), metode de predicţie a impactului variabilităţii climatice şi analiza spaţială pentru identificarea diferenţierilor regionale ale posibilelor impacturi”

A2.1_Raport Final - Studiu - “Realizarea unor chestionare/sondaje privind serviciile si indicatorii climatici necesari pentru realizarea activităţilor de către entităţile cu rol decizional şi stabilirea indicatorilor de risc climatic cu impact major asupra sectoarelor vulnerabile cheie”

A2.2_Raport Final - Studiu - “Elaborarea analizei privind categoriile de produse și servicii climatice necesare pentru elaborarea Strategiilor și Planurilor de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice la nivel național și regional

A2.3_Raport Final - Studiu - “Realizarea unui studiu privind metodele de evaluare și predicție a impactului potențial al variabilității climatice (incluzând evenimentele meteorologice extreme) asupra sectoarelor cheie vulnerabile, inclusiv analiza spațială pentru identificarea diferențierilor regionale în scopul regionalizării riscurilor climatice actuale și viitoare”

A2.4_Raport Final - Studiu - “Raport privind studiul parametrilor și indicatorilor climatici, clasificarea regiunilor țării în funcție de pragurile de risc ale acestora, precum și a tendințelor semnificative ale parametrilor climatici”

A2.5_Raport Integrat - Studiu- Realizarea unui studiu integrat asupra impactului potențial al fenomenelor de risc climatic asupra sectoarelor cheie vulnerabile (energie, transport, agricultură şi dezvoltare rurală, resurse de apă, biodiversitate, etc) și populației (calitatea aerului) studiu care să includă și analiza spațială pentru identificarea diferențierilor regionale ale posibilelor impacturi

A3. “ Realizarea unui set de chestionare și sondaje privind propuneri de politici publice în domeniul schimbărilor climatice pe direcția de acțiune adaptarea la schimbările climatice și de reducere a efectelor poluării atmosferice, transmiterea către grupul”

A3.2_Raport Final - Studiu- “Set de chestionare şi sondaje privind propunerile de politici publice pe direcţia de acţiune adaptarea la efectele schimbărilor climatice”

A3.3 “Operaţionalizarea Platformei naţionale de adaptare la schimbările climatice şi a Centrului Național de Monitorizare Climatică (CNMC) - cu rol de suport pentru fundamentarea politicilor și strategiei naționale și a celor sectoriale de adaptare la efectele schimbărilor climatice”

A3.3_Raport Integrat - Studiu- Elaborarea analizei privind propunerile de politici publice în domeniul schimbărilor climatice pe direcția de acțiune adaptarea la schimbările climatice și de reducere a efectelor schimbărilor climatice, prioritizarea și stabilirea entităților responsabile

A4 “Revizuirea Strategiei Nationale privind schimbarile climatice si cresterea economica bazata pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2021-2030 cu perspectiva anului 2050, pentru componenta adaptare la efectele schimbărilor climatice și elaborarea Planului de Acţiune pentru implementarea acesteia pentru intervalul 2021-2030“

http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-nationala-privind-adaptarea-la-schimbarile-climatice-pentru-perioada-2022-2030/419

 si http://www.mmediu.ro/articol/strategia-nationale-privind-adaptarea-la-schimbarile-climatice-pentru-perioada-2022-2030-cu-perspectiva-anului-2050-snasc-si-a-planului-national-de-actiune-pentru-implementarea-strategiei-nationale-privind-adaptarea-la-schimbarile-climatice-pnasc/5384

Livrabil_emisii_GES - Studiu - Evoluția emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 2007-2020

Livrabil_prognoza_costuri_implementare - Studiu - Prognoza costurilor pentru implementarea legislației privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în România, în perioada 2020-2030

A6.1 “Studiu privind evaluarea impactului actelor normative, cu propuneri de îmbunătăţire a structurii şi cadrului de utilizare a documentelor de politici publice în domeniul schimbărilor climatice pe direcţia de acţiune adaptarea la schimbările climatice”

A6.1_Raport Final - Studiu- Evaluarea impactului actelor normative, cu propuneri de îmbunătăţire a structurii şi cadrului de utilizare a documentelor de politici publice în domeniul schimbărilor climatice pe direcţia de acţiune adaptarea la schimbările climatice

Livrabil_Impact_legislatie - Studiu - Impactul legislației în domeniul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

A.6.2. Elaborarea unor instrumente metodologice privind mecanismele de prognoză, acțiunile de inspecție și intervenție, precum și de evaluare a impactului, pentru operaționalizarea acțiunilor necesare pentru consolidarea capacitații administrative a autorităților publice centrale cu responsabilități în domeniul schimbărilor climatice

Ghid G1  - Studiu - Ghid privind evaluarea calității aerului – G1

Ghid G2  - Studiu - Ghid privind identificarea surselor de emisii și repartizarea surselor (informații privind repartizarea surselor) – G2

Ghid G3  - Studiu - Ghid privind analiza cost-eficiență a măsurilor integrate de reducere a emisiilor poluanților atmosferici și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră – G3

Ghid G4  - Studiu - Ghid privind elaborarea Planurilor de calitate a aerului care să integreze și măsuri de adaptare la schimbări climatice – G4

Ghid G5  - Studiu - Ghid privind elaborarea Planurilor de menținere a calității aerului care să integreze și măsuri de adaptare la schimbările climatice – G5

Ghid G6  - Studiu - Ghid privind elaborarea scenariilor de reducere a emisiilor si analizarea/evaluarea acestora – G6

Ghid G7  - Studiu - Ghid privind utilizarea modelării matematice a dispersiei poluanţilor în aer si a prognozei calităţii aerului – G7

mmediu.ro/categorie/cadrul-national

Ghid UB Evaluare Biodiversitate: Ghid integrat de evaluare al impactului modificărilor climatice asupra biodiversității si serviciilor ecosistemice prin utilizarea diferitelor metode de modelare.

Ghid ANANP 1: Ghid privind acțiunile de evaluare a impactului schimbărilor climatice pe direcția de adaptare la schimbările climatice asupra ariilor naturale protejate

Ghid ANANP 2: Ghid privind acțiunile de evaluare a impactului schimbărilor climatice pe direcția de adaptare la schimbările climatice asupra biodiversității, serviciilor ecosistemice și ariilor naturale protejate

Ghid ANANP 3: Ghid privind acțiunile de evaluare a impactului schimbărilor climatice pe direcția de adaptare la schimbările climatice asupra biodiversității

 

Raport GNM 1: Analiza cadrului legislativ național și european în domeniul schimbărilor climatice pe direcția de acțiune adaptarea la schimbările climatice și de reducere a efectelor poluării atmosferice, respectiv analizarea tuturor celorlalte rezultate ale proiectului RoADAPT – ”Consolidarea capacității instituționale pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul schimbărilor climatice și adaptarea la efectele schimbărilor climatice

Raport GNM 2: Raport cu privire la întreaga analiza efectuată în legatură cu dezvoltarea conținutului tematic al Ghidului și rezultatele aferente ale întregului proces derulat de către

Consultant, ce va conține transpus succint acțiunile de control, inspecție și intervenție

ale Gărzii Naționale de Mediu în domeniul schimbărilor climatice pe direcția de acțiune

adaptarea la schimbările climatice și de reducere a efectuatelor poluării atmosferice,

astfel încât să permită extragerea conținutului efectiv al Ghidului.

Raport GNM 3: Ghidul acțiunilor de control, inspecție si intervenție ale Gărzii Naționale de Mediu, in domeniul schimbărilor climatice pe direcția de acțiune adaptarea la schimbările

climatice si de reducere a efectuatelor poluării atmosferice

RO-ADAPT_Activitatea_3.4_ - “Crearea Platformei naționale de adaptare la schimbările climatice”

RO-ADAPT_Activitatea_3.5_ - “Centrul Național de Monitorizare Climatică (CNMC) pentru fundamentarea politicilor și strategiei naționale și a celor sectoriale de adaptare la efectele schimbărilor climatice”