Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN) a notificat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu privire la intenția de dezvoltare a proiectului ”ALFRED – Etapa 1, infrastructura de cercetare suport: ATHENA (instalație de tip piscină pentru experimente și teste termohidraulice) și ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)”

Data publicarii : 14 Jun 2022

[08.08.2022]

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru acest proiect, propus a fi amplasat în județul Argeș, oraș Mioveni, str. Câmpului nr. 1.

  • Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, București, în zilele de luni – joi, între orele 8:30 – 17:00 și vineri între orele 8:30 – 14:30, precum şi la următoarea adresă de internet www.mmediu.ro .
  • Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, la sediul Ministerului Mediului, Bd. Libertății nr. 12, sector 5, în zilele de luni – joi, între orele 8:30 – 17:00 și vineri între orele 8:30 – 14:30, sau la adresa de e-mail: evaluare.impact@mmediu.ro

Decizia etapei de încadrare – proiect.pdf


Proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr.2 – LISTA proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, la pct. 10 Proiecte de infrastructură, lit. a) proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în str. Câmpului nr. 1, Mioveni, județul Argeș.

Poziționarea față de siturile Natura 2000 este următoarea: ROSPA0855 Lacul lui Bârcă – 4 km, ROSCI0326 Muscelele Argeșului – 9,5 km, ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei – 10 km, ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeș – 11.5 km.

Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma parcurgerii etapei de evaluare iniţială a notificării privind intenţia de realizare a proiectului, Ministerul Mediului a luat decizia declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Decizia etapei de evaluare inițială 
Memoriul de prezentare
Anexe
Anunț public

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Ministerului Mediului, Bd. Libertății nr. 12, sector 5 sau la adresa de e-mail: evaluare.impact@mmediu.ro.