Solicitare informații. Legislație

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor este doamna Ileana PARASCHIV, consilier superior în cadrul Direcției de Comunicare și Resurse Umane, Serviciul Relații cu Publicul și Mass – Media.

 


ART. 1 din Legea nr.544/2001

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

 

Legea 544 / 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

HG nr. 123 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

 

ART. 6 din Legea nr.544/2001 prevede:

(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

  1. a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
  2. b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
  3. c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Solicitările persoanelor fizice și juridice, altele decât cele de presă, pot fi depuse direct la sediul Ministerului Apelor și Pădurilor, Serviciul Relații cu Publicul și Mass – Media, sau pot fi transmise prin poștă, fax, sau e-mail.

Adresa de e-mail pentru transmiterea solicitărilor:  solicitari544@map.gov.ro

 


 

Anexa nr. 4 – Model solicitare informații legea 544_2001

 


MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI

 

ART. 5 din Legea nr.544/2001 prevede:

  1. i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

ART. 22

(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de

urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

 

Anexa nr. 5 Model reclamație administrativă

 

Anexa nr. 6 Model reclamație administrativă

 


 

Lista cu informațiile de interes public și lista cu documentele produse si gestionate

 


 

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 din 2003 in 2018

Raport de Evaluare a Implementarii Legii nr.544 din 2001 în anul 2018

Raport de Evaluare a Implementarii Legii nr.544 din 2001 în anul 2017

Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 52 din 2003 in 2017-MAP

 


 

Raport de activitate al MAP pentru 2018

 

 


 

Raport de activitate al MAP pentru 2017