Managementul Riscului la Inundaţii
Inundaţiile constituie fenomene naturale şi sunt o componentă a ciclului hidrologic natural al Pământului.
Acestea au marcat, de-a lungul vremii, dezvoltarea societăţii umane, ele fiind, din punct de vedere geografic, cele mai răspândite dezastre de pe glob, cele mai mari producătoare de pagube şi victime omeneşti.
Managementul riscului la inundaţii înseamnă aplicarea unor politici, proceduri şi practici având ca obiective identificarea riscurilor, analiza şi evaluarea lor, tratarea, monitorizarea şi reevaluarea riscurilor în vederea reducerii acestora, astfel încât comunităţile umane, toţi cetăţenii să poată trăi, munci şi să-şi satisfacă nevoile şi aspiraţiile într-un mediu fizic şi social durabil.

De-a lungul timpului, au existat mai multe forme de abordare a fenomenului, de la noţiunea de luptă împotriva inundaţiilor, omul a trecut succesiv la noţiunile de apărare împotriva inundaţiilor şi apoi la prevenirea inundaţiilor.
Inundaţiile produse în numeroase ţări în ultimii ani şi consecinţele lor au condus, pe fondul unei creşteri a responsabilităţii sociale, la o nouă abordare, aceea de management al riscului la inundaţii, care se realizează coordonat de către toţi factorii responsabili şi care presupune conştientizarea şi implicarea comunităţilor umane în evitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi reducerea pagubelor.

Practica mondială a demonstrat că apariţia inundaţiilor nu poate fi evitată, însă ele pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic, care conduc la un şir de măsuri şi acţiuni menite să contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene.
Managementul riscului la inundaţii este astfel rezultatul unei combinaţii ample, dintre măsurile şi acţiunilepreventive premergătoare producerii fenomenului, cele cu caracter operativ din timpul desfăşurării inundaţiilor şi cele de refacere întreprinse post inundaţii (de reconstrucţie şi învăţăminte deprinse ca urmare a producerii fenomenului).

 

Legislația din domeniul managementului situațiilor de urgență generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră

 

 • 1. Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii
 • 2. Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare
 • 3. Ordonanta de Urgentă a Guvernului României nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgentă, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă
 • 4. Hotărârea Guvernului 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă (CNSU);
 • 5. Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 6. Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung;
 • 7. Ordinul comun al ministrului mediului și schimbărilor climatice și ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 600/332/15.04.2014 privind aprobarea componenței nominale a Comitetului ministerial pentru situații de urgență și a Centrului operativ pentru situaii de urgență cu activitate permanentă
 • 8. Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor și ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;
 • 9. Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor și ministrului administraţiei şi internelor nr. 245/3403/2012 pentru aprobarea procedurii de codificare a informaţiilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice;
 • 10. Ordinul comun nr.170/3.423 din 2013 al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea conţinutului-cadru al protocolului de colaborare încheiat între Administraţia Naţională “Apele Române” şi consiliile judeţene în vederea elaborării hărţilor de risc la inundaţii
 • 11. Ordinul nr. 330/44/2.178/2013 pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică
 • 12. Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 9/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare.
 • 13. Hotărârea Guvernului nr. 1212 din 29 noiembrie 2000 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin
 • 14. Legea 575/2001 privind Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a V-a – Zone de Risc Natural
 • 15. Legea nr. 481/2004 privind Protecţia civilă
 • 16. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea 15/2005
 • 17. Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată prin Legea 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare
 • 18. Hotărârea Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste
 • 19. Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă
 • 20. Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare
 • 21. Hotărârea Guvernului nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
 • 22. Hotărârea Guvernului nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
 • 23. Hotărârea Guvernului nr.1854/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale pe termen scurt de management al riscului la inundaţii
 • 24. Hotărârea Guvernului nr. 1309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi finanţării acestuia
 • 25. Legea nr. 20/2006 pentru modificarea Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a II-a Apa
 • 26. Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic al României, modificată şi completată cu prevederile Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 193/2008 şi Legii nr. 193/2009
 • 27. Legea nr. 138/2004 a îmbunătăţirilor funciare (republicată 2009) modificată şi completată cu prevederile Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.39/2009
 • 28. Legea nr. 195/2001 – Legea voluntariatului (republicată 2007), cu modificările şi completările ulterioare
 • 29. Hotărârea Guvernului nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale
 • 30. Ordin nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
 • 31. Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare
 • 32. Legea nr. 340/2004 privind Prefectul şi Instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare
 • 33. Hotărârea Guvernului nr.447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii
 • 34. Hotărârea Guvernului nr. 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi reducerea efectelor inundaţiilor
 • 35. Hotărârea Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor
 • 36. Legea nr. 404/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”
 • 37. Hotărârea Guvernului nr. 316/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Interministerial al Apelor
 • 38. Hotărârea Guvernului nr. 112/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu
 • 39. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare
 • 40. Hotărârea Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe
 • 41. Legea nr. 216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
 • 42. Ordin nr. 1258/2006 privind aprobarea Metodologiei şi a Instrucţiunilor tehnice pentru elaborarea schemelor directoare
 • 43. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
 • 44. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • 45. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţi – I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificarile şi completările ulterioare
 • 46. Hotărârea nr. 1378/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
 • 47. Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2501/29.06.2012 privind aprobarea Procedurii de comunicare și urmărire în cazul producerii unor situații de urgență generate de poluări accidentale ale apei, aerului, ale solului precum și în cazul producerii unor incendii de pădure și doborâturi de vânt , în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor .
 • 48. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 551/1475/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar – invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure .

 

HOTĂRÂRE Nr. 972

Anexa

 

 Legislatie Inundatii 2014