Examen de promovare in grad profesional

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

 

 

MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR organizează examen de promovare  în  grad  profesional  în data de 17.12.2018, conform prevederilor art.64 – 65 din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 126 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

Desfășurarea examenului

Dosarul de înscriere la examen se depune de către candidați în termen de 20 de zile, de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 06.12.2018 .

Examenul de promovare în grad profesional se organizează la sediul Ministerului Apelor și Pădurilor, în data de 17.12.2018 –  proba scrisa.

Examenul consta în 3 etape:

 1. Selecția dosarelor care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data expirării termenului de înscriere la examen;
 2. Proba scrisă va avea loc în data de 17.12.2018, ora 10.00;
 3.  

 

Condiții specifice de participare la concurs/examen:

În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții conform prevederilor art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999(r2), cu modificările și completările ulterioare:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
 • să fi obținut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

 

Dosarele de înscriere la examen, conform prevederilor art.127 din HG nr.611/2008, modificată și completată va conține în mod obligatoriu:

 1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 care se găsește la Compartimentul Resurse umane.

Dosarele de înscriere la examen se vor depune la Compartimentul Resurse umane .

Bibliografia pentru examen este prevăzuta în anexa la prezentul anunț.

 

      

 

 

 

Bibliografie Direcția de comunicare și resurse umane:

 

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 3. Constitutia Romaniei;
 4. Legea 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public;
 5. Relațiile publice, Principii și Strategii, Cristina Coman,2001;
 6. Relațiile Publice și Mass-Media, Cristina Coman, 2004;
 7. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Apelor și Pădurilor;

 

 

 

 

                    Bibliografie Direcția generală investiții achiziții și logistică:

 1. Legea nr. 500/2002 –  privind finanţele publice, cu modificările şi completările     ulterioare;
 2. Legea nr. 2/2018 legea bugetului de stat pe anul 2018;
 3. HG 907/2016 privind etapele de elaborare conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii,finantate din fonduri publice;
 4. LEGE 50 din 29 iulie 1991    *** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 5. HOTĂRÂRE 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 7. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 8. Hotărârea nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. Constitutia Romaniei;