Pachet Energie – Schimbari Climatice

  • Pachetul privind Cadrul 2030 în domeniul energiei şi schimbărilor climatice

Pachetul privind Cadrul 2030 în domeniul energiei şi schimbărilor climatice , lansat de Comisia Europeană în ianuarie 2014 este o continuare a Pachetului „Energie – Schimbări Climatice - 2020” bazându-se pe experienţa acumulată la nivel UE din implementarea acestuia.

Cadrul 2030 în domeniul energiei şi schimbărilor climatice imprimă perspectiva pe termen lung a politicii UE cu orizont 2050, fiind în linie cu perspectiva prezentată de Comisie în „Foaia de parcurs privind tranziţia până în 2050 către o economie cu un conţinut scăzut de carbon”, Foaia de parcurs privind energia în orizont 2050” şi Cartea Albă în domeniul transporturilor 

Aceste documente oglindesc obiectivul UE de reducere a emisiilor de GES cu 80 - 95% până în 2050.

Cadrul 2030 propus de Comisia Europeană cuprinde:

  1. Comunicarea privind viitorul cadru pentru politicile în domeniul energiei şi schimbărilor climatice pentru perioada 2020-2030;
  2. Propunerea de Decizie privind reformarea EU ETS pe termen lung.

Noul Cadru stabilește trei obiective - cheie pentru anul 2030:

  • ţintă minimă de reducere la nivel UE a emisiilor de gaze cu efect de seră de 40% faţă de nivelul din 1990;
  • un nivel minim obligatoriu la nivel UE de 27% pentru ponderea energiei din surse regenerabile în totalul consumului de energie, ce urmează să fie atins prin angajamente/contribuţii corespunzătoare ale statelor member;
  • ţinta indicativă de cel puțin 27% la nivel UE, ce va fi revizuită până în 2020 cu posibilitatea de a fi majorată la 30% în orizont 2030.

Obiectivele principale al Cadrului 2030 au fost adoptate de liderii UE la nivelul Consiliului European din 23-24 octombrie 2014.

  • Pachet Energie – Schimbari Climatice 2020

„Pachetul” repartizează între Statele Membre, prin criterii și ținte, obiectivele UE asumate la Consiliul European de primăvară 2007, respectiv:

1) de reducere, până în 2020, cu cel puțin 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)

2) de creștere, în același interval de timp, cu 20% a ponderii energiilor regenerabile în totalul consumului energetic

3) creșterea eficienței energetice cu 20%

„Pachetul” legislativ conține patru acte normative europene:

1. Pentru sectoarele aflate sub incidența schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS), extinderea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră prin introducerea altor sectoare/categorii de instalații și includerea altor gaze cu efect de seră (în prezent se aplică doar emisiilor de dioxid de carbon) – Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009, de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră;

2. Pentru sectoarele non-ETS, distribuirea efortului de reducere între Statele Membre, prin stabilirea unor ținte diferențiate situate între –20% și +20% față de anul 2005 – Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009, privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020;

3. Promovarea tehnologiei de captare și stocare a dioxidului de carbon – Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009, privind stocarea geologică a dioxidului de carbon;

4. Stimularea utilizării surselor regenerabile de energie – Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009, privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Informări provenind de la instituţiile şi organele uniunii europene

Orientări comunitare privind ajutorul de stat pentru protecţia mediului

Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE

Directiva nr. 28/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE

Directiva nr. 29/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră

Directiva nr. 31/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon şi de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum şi a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului.